Home

Below is an update regarding Medford Public Schools:

There will be a meeting on Tuesday, August 4th at 10:00 AM regarding reopening. Click HERE for more details and join with either Facebook or YouTube below.

    1. Facebook
    2. YouTube

 

Office Closure Update – Administrative Offices of MHA will remain closed until further notice.

Affordable Housing Opportunity – Medford

COVID-19 MHA Guidance

The Welcome Project has an Immigrant Assistance Fund for individuals in need, Link to the Welcome Project

COVID-19 Resource Guide

April 1, 2020

Update: Due to the ongoing public health crisis and the city’s efforts to slow the spread of the coronavirus, effective as of 12 p.m. April 1, visitors will not be permitted to enter any building maintained by the Medford Housing Authority. Visitors, including those delivering food or other items, may greet residents outside of the building as long as social distancing measures are followed. This order does not apply to home health aides, visiting nurses, public safety personnel, or other essential medical services. This shall remain in effect until at least May 4, 2020 or until further notice.

Mizajou: Akòz kontinyèl kriz sante piblik la ak efò yo nan vil la ralanti gaye coronavirus a, efikas kòm nan 12 p.m. 1 avril, vizitè yo pap otorize antre nan okenn bilding ki konsève pa otorite lojman Medford. Vizitè yo, ki gen ladan moun kap delivre manje oswa lòt atik, ka voye bonjou pou moun ki abite deyò nan bilding lan osi lontan ke mezi distans sosyal yo swiv. Lòd sa a pa aplike pou èd sante nan kay, enfimyè vizitè, pèsonèl sekirite piblik, oswa lòt sèvis medikal esansyèl. Sa a dwe rete an vigè jiskaske omwen 4 me 2020 oswa jiska yon lòt avi.

 

March 27, 2020

Update: As of March 27, the drop box at the 121 Riverside Ave. administrative office entrance has been relocated to the exterior of the building.  This is for our residents and program participants to return or leave documents. Please clearly identify the intended recipient on the outside of your envelope.  This drop box is not intended for United States Postal pick up or delivery.

 With our continued efforts to prevent the spread of the Coronavirus, the Medford Housing Authority (MHA) is closed to the public and the majority of employees are working from home.  Limited staff will be on site.  No members from the public are allowed into the administrative offices of the MHA.

Public Housing Residents:     Please e-mail  or mail your paperwork to your housing manager or leave your paperwork in the drop off locations at your public housing site.

Karen DeJoie: kdejoie@medfordhousing.org

Jeanette Francis: jfrancis@medfordhousing.org

Christophe Aprile: caprile@medfordhousing.org

Leased Housing Participants, applicants, and Landlords:     Please e-mail, mail, or drop your paperwork to your coordinator. The drop off box at 121 Riverside Avenue, Medford, MA, 02155 at the administrative office entrance has been moved to the exterior of the building for your convenience.

Zahra Hersi: zhersi@medfordhousing.org

Irma Molina: imolina@medfordhousing.org

David Lopez: dlopez@medfordhousing.org

Kathy Mpelkas: kmpelkas@medfordhousing.org

Wendy Geronimo: wgeronimo@medfordhousing.org

If you need to speak with your Public Housing Manager or Leased Housing Coordinator please call the MHA main telephone number at 781-396-7200 and use the dial by name function.  All managers and coordinators have access to telephone messages and e-mails.

All emergency maintenance calls should be made to: 781-396-0924.

*************************************************************************************

March 17, 2020

TO:             All Residents & Leased Housing Participants of MHA

FROM:       Jeffrey L. Driscoll, Executive Director

RE:             OFFICE CLOSED TO PUBLIC – MAINTENANCE INFORMATION

Due to the COVID 19 (Coronavirus) outbreak and subsequent direction from the Governor, the following precautions will be taken to protect residents as well as staff members:

 • OFFICES NOW CLOSED TO THE PUBLIC!!
 • Staff is available for residents only via USPS mail, phone (781-396-7200) or e-mail.
 • E-mail addresses can be found on the MHA website @ medfordhousing.org.
 • Please follow the MHA website and/or your lobby bulletin boards for continuing and updated information.

General Mailbox for MHA:     contactmha@medfordhousing.org

COMMUNITY ROOMS ARE CLOSED – EXCEPT FOR WALKLING COURT FOR THE PURPOSES OF LAUNDRY CARD REFILL ONLY.

LAUNDRY ROOMS AT ALL SITES WILL REMAIN OPEN

**THE COMMODITY SUPPLEMENTAL FOOD PROGRAM WILL CONTINUE AS PLANNED ON WEDNESDAY, MARCH 18, 2020 AT THEIR RESPECTIVE SITES AND TIMES.**

There is a drop-box in the Administration Office Lobby (side entrance) @ 121 Riverside Avenue for residents to drop off paperwork if needed.  Drop boxes will also be located at each public housing management office.  Otherwise please communicate with staff via e-mail or phone calls.

We realize these are unprecedented times, but we are closely monitoring the situation and will continue to reevaluate as we move forward.

I thank all residents for your cooperation to date and for your anticipated continued cooperation.

Please continue to follow the previous handouts and memos and limit your exposure as best you can.

We will continue to communicate with residents as this situation evolves.

*************************************************************************************Haitian Creole Translation:

17 Mas, 2020

POU:       Tout Residan & moun ki lwe Lojman Patisipan (Section 8) yo nan MHA

KI SOTI : Jeffrey L. Driscoll, Direktè Egzekitif

Sou:        Biwo fèmen a piblik – ENFÒMASYON ANTRETYEN

Akòz COVID 19 (Coronavirus) epidemi ak direksyon ki soti nan Gouvènè a, prekosyon sa yo pral pran pou pwoteje residan kòm pou manm pèsonèl:

 • Kounye a Biwo MHA fèmen ak tout Piblik !!
 • Anplwaye yo disponib pou moun ki abite e patisipan nan (Section 8) atravè USPS lapòs, telefòn (781-396-7200) oswa e-mail.
 • adrès E-mail ka jwenn sou sit entènèt la MHA @ medfordhousing.org.
 • Tanpri swiv sit entènèt MHA / oswa tablo afichaj pou kontinye jwen tout nouvo enfòmasyon.

Jeneral bwatlet pou MHA: contactmha@medfordhousing.org

CHANM KOMINOTE YO FÈMEN – EKSEPTE POU WALKLING COURT POU REZON OU KA Fè LESIV NAN MACHINN OSWA METE KòB NAN KAT OU SèLMAN

CHANMC LESIV NAN TOUT SIT AP RETE LOUVRE

** Pwogram mange ki bay pwodwi suplemantal ak kontinye jan li te planifye a Mekredi, 18 Mas 2020 nan tan ak sit respektiv.**

Gen yon bwat nan Biwo Administrasyon, tanpri  antre nan bò biwo a @ 121 Riverside Avenue pou rezidan yo depoze dokiman si sa nesesè. Bwat sa yo ap sitiye nan chak biwo administrasyon lojman piblik yo. Sinon tanpri kominike avèk anplwaye pa lèt elektwonik oswa telefòn apèl.

Antretyan pwal kontinye orè pou netwayaj pou modènize zòn  komen yo.

Nan tan sa travay ki kont fèt souvan yo pap kapab fini.

Sèlman ijans yo anplwaye ap ka okipe!

Nou mande ke tout Residan rete  (6” lwen) youn ak lòt

Men jan rete lwen si li nesesè lè Antretyen rantre nan lakay ou.

Nou reyalize sa pa nomal, men nou ap swiv ak atansyon sityasyon an epi nap

pral kontinye re-evalye jan nou avanse pou pi devan.

Mwen remèsye tout residan pou kowoperasyon ou epi nou anticipe koperasyon kontinye.

Tanpri kontinye swiv tout feyè anvan yo ak memo e limite ekspoze ou nan tout bon jan ou kapab.

Nap kontinye kominike avèk residan sou jan sitiyasyon sa ap evolye.

*************************************************************************************

DROP OFF OFFICE HOURS:                    

Monday 8:30am-4:30pm,

Tuesday 8:30am-4:30pm,

Wednesday 8:30am-4:30pm,

Thursday 8:30am-4:30pm,

Administrative Offices Ph: 781-396-7200  

Emergency Maintenance Ph: 781-396-0924

Email: contactmha@medfordhousing.org

 

IMAG0094  Cooking Class

Image | Posted on by